น่ารู้รอบโลก

แนะนำไม่ต้อง พึ่งโชคด ว งค่ำคืนอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอน เทวดารักนำพาทรัพย์มา

แนะนำคืนนี้สำหรับบทสวดมนต์ ก่อนนอนแบบสั้นสวดในค่ำคืนนี้จะช่วยหนุนนํา ให้ชีวิตของท่านนั้น มีแต่สิ่งดีความสุขความเจริญ ในหน้าที่การง า นการเงินจะก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองอย่า งยิ่ ง สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้น ดีมีความสุข

เริ่มสวดมนต์กัน

อะ ระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ 1ครั้ง

สะ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1ครั้ง

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1ครั้ง

พุ ทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะย ามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วัน ทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง ส า รีริกะธาตุ

ขอ บูชากราบไหว้ พ ระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมส า รีริกะธาตุตามที่ต่าง มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้

บทสวดสั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นสวดทุกวัน ดีต่อใจพระรั กษ า และเทวดาคุ้มครองสาธุ

คำแผ่เมตต า ให้แก่ตนเอง

อะ หัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะ หัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์

อะ หัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะ หัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพย าบาทเบียดเบียน

อะ หัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุ กข์ใจ

สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใ จ รั กษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

คำแผ่เมตตา ให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิດ แก่ เ จ็ บ ลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเ ล ย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่าได้พย าบาทเ บี ย ดเบียนซึ่งกันและกันเ ล ย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เถิด อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเ ล ย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจากทุ กข์ภัย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

อานิสงค์จากการสวดมนต์ครั้งนี้

– เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง และครอบครัว ปัดเป่าเ รื่ อ งร้ า ยให้หายไป บทสวดมนต์มาจากอักขระศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจในการบันดาลให้สิ่งดีเกิດขึ้น สิ่งอัปมงคลหายไปในชีวิต สร้างความสุขความเจริญให้แก่ผู้สวดอย่างมาก ทำอะไรก็จะสำเร็จ

– เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทสวดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพ ระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกันมา จ นถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาสสวดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพ ระพุทธเจ้า

– เกิດบุญจากการแผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศล เมื่อสวดมนต์ภาวนาเสร็จแล้ว มีการแผ่เมตตาให้ตนเองแ ละสรรพสัตว์ทั้งหลาย ย่อมเกิດอานิสงส์ผลบุญขึ้น

– ได้รับพรอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับใครที่สุดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ย่อมได้รับการอวยพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปประธรรม เพราะผู้ที่สร้างแต่ ความดีความชอบ จากการสวดมนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดี

Show More

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button